بالای ۱۵۰۰دقیقه مکالمه تلفنی -۲۵ساعت ، با مشتریان هدف و خریدارانی که - مشتریان نیازمند به تبلیغ انتخاب میکنند
که این مکالمات با بستگی به نوع شغل و حرفه مشتری انجام میگیرد و میتواند در یک استان یا در یک منطقه یا در سراسره ایران انجام شود


 
whatsapp