این روزها ارسال پیامک و ارسال sms ، متاسفانه با مشکلات بزرگی مواجه شده است که شرکت تبلیغاتی بی مرز ، انتشار اگهی بصورت تصویری را برای مشتریان نیازمند به تبلیغ در نظرگرفته است و تعداده ارسال اگهی به دست مشتریان انتخاب میشود با ارزانترین قیمت و تعرفه


 
whatsapp