در این قسمت - بستگی به مستقر بودن تیم ما در استان یا نقطه جغرافیایی مورد نظر دارد که البته میتوانیم با هزینه کمتر ، راهکارهای تبلیغاتی پربازده‌تر را به شما پیشنهاد بدهیم و همان بازخورد و اعتبار را برای شما ایجاد کنیم


 
whatsapp